DIPON SMOLA LC 8 TABLE FLOW 0,75KG

DIPON SMOLA LC 8 TABLE FLOW 0,75KG

Namjena Izrada nakita, Izrada stola
Visina lijevanja 20 – 50mm
Gustoća Niska

Opće karakteristike:

• Stabilan na kristalizaciju

• Sastojci na biološkoj bazi u epoksidnoj smoli

• Ne sadrži CoRAP i sVHC tvari

• Omjer miješanja 2:1 (A+B) težinski

• Vrijeme obrade (23°C), 500 grama: cca 180 min (23°C – > 40°C)

• Preporučena temperatura materijala (A+B): 20°- 24°C

• Preporučena temperatura okoline: 20°C – 25°C

• Dinamička viskoznost (mPa*s) 23°C: A 730 ± 50

• Dinamička viskoznost (mPa*s) 23°C: B 70 ± 25

• Diamond Clear prozirnost

• Debljina sloja (20°C): 20 – 50 mm

• Može se izvaditi iz kalupa nakon (23°C): cca 72 – 96 sata.

• Sljedeći sloj se može lijevati nakon: otprilike 28 – 36 sati na 20°C i 50 mm

• Može se brusiti nakon: min. 8 dana, 50 mm, 20°C

• Minimalna količina za miješanje: Preporučeno najmanje 120 grama A + B

• 0% sadržaja HOS-a

• Izvrsna sposobnost vlaženja podloge

• Vrlo malo skupljanje (<0,1%)

• Kompatibilan s npr. drvom, betonom, staklom, metalom, staklom i tkaninom od karbonskih vlakana, prirodnim kamenom, kvarcnim pijeskom, mramorom, granitom

• Može se koristiti s DIPON alkoholnim tintama, DIPON pastama i DIPON pigmentima

• Dodir s hranom: Formulacija ne sadrži tvari sVHC ili CoRAP. Nakon potpunog kemijskog stvrdnjavanja, proizvod može doći u dodir s hranom.

Područja primjene:

• Za projekte velikog formata, posebno za proizvodnju impresivnih riječnih (river) stolova i upotrebu u velikim silikonskim kalupima. Omogućuje visinu lijevanja od najmanje 20 mm do 50 mm na 20°C.

Postupak primjene:

LuminaCast 8 Table Cast precizno se izvaga po težini u omjeru miješanja 2:1 u čistoj posudi. Za precizno vaganje i miješanje potrebna je vaga i dvije posude za miješanje. Nemojte miješati po volumenu jer to može dovesti do netočnog omjera. Prvo pomiješajte komponente A i B te zatim ih miješajte pri maksimalno 300 okretaja u minuti oko tri do četiri minute. Promiješana smola A+B zatim se prelije u novu, čistu posudu i ponovno miješa tri do četiri minute. Ovaj proces je važan kako bi se dobila što homogenija smjesa.

Važna napomena: Krivi omjer miješanja A i B komponente rezultirat će nepotpunim stvrdnjavanjem.

OPASNOST:

Reakcijski produkt fenilkarbinol, 3-aminometil-3,5,5-trimetil-cikloheksilamin, cikloheksanmetanamin, 5-amino-1,3,3-trimetil-, produkte reakcije s bisfenol A diglicidil eter homopolimerom, 1,3-bis(aminometil)cikloheksan.

H302 Štetno ako se proguta. H314 Uzrokuje ozbiljne opekline kože i ozljede oka. H317 može izazvati alergijske reakcije na vašoj koži. H412 Štetno za vodene organizme s dugotrajnim učincima.

P101 Ako je potreban liječnički savjet, imajte spremnik ili naljepnicu pri ruci. P102 Čuvati izvan dohvata djece. P103 Pažljivo pročitajte sve upute i slijedite ih. P261 Izbjegavajte udisanje prašine/dima/plina/maglice/pare/spreja. Izbjegavajte ispuštanje P273 u okoliš. P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči/zaštitu za lice.

P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti svu kontaminiranu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširati se. P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. U slučaju nošenja leća iste ukloniti. Nastavite s ispiranjem. P310 Kontaktirajte liječnika. P501 Zbrinite sadržaj iz spremnika u skladu s lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.