VALTTI WOOD OIL 0,9L

VALTTI WOOD OIL 0,9L

Ulje za drvo na bazi organskih otapala i biljnih ulja za vanjsku upotrebu. Zaštićuje drvo od vlage i prljavštine, te usporava pucanje i razdvajanje drva. Za primjenu na drvenim podovima, terasama, vrtni namještaj, plovila. Koristi se i za tvrda drva, termički modificirana drva, prethodno tretirana sa uljem i čista netretirana drva. TONOVI: Bezbojno ili po Valtti ton karti za drvo. Nijansirani proizvod se ne može zamjeniti. Vrsta drva koje se premazuje utječe na konačni izgled. Uvijek treba napraviti test nanošenja na malom uzorku. PRANJE PRIBORA: sa razrjeđivačem 1050 ili Tikkurila Tool Cleaner.
NANOŠENJE : Kistom. PRIPREMA POVRŠINA : Površine koje se premazuju moraju biti suhe, čvrste (bez labavih dijelova) i čiste. Ukloniti labave dijelove. Ako je potrebno, oprati plijesan sa TIKKURILA HOMEENPOISTO (Mould Removel) ili TIKKURILA TEHOPESU (Super Clean) prema uputama na proizvodu. Ukloniti sve ostatke lakova od prethodnih premaza. PREMAZIVANJE ULJEM: Nanjeti 1-2 premaza ulja, tako sve dok drvo upija. Obrisati višak ulja. Dobro miješati prije i za vrijeme nanošenja. Nanositi ravnomjerno ujednačenim potezima kako bi se izbjeglo preklapanje. Pažnja: Mokre površine (drvene terase) mogu biti skliske. Površine izložene vanjskim vremenskim utjecajima treba stalno održavati i jednom godišnje premazivati. Pažnja: Krpe od čišćenja i papirnate maramice onečišćene premazom treba smočiti sa vodom prije odlaganja jer u protivnom kasnije može doći do samozapaljenja. SUŠENJE, traje nekoliko sati , što ovisi o vrsti drva, poroznosti, temperaturi i relativnoj vlažnosti zraka. Slijedeći premaz nanosi se kada se prethodni premaz osuši, nakon par sati.Spremno za upotrebu za 24 sata. Potrošnja: 5-7 m2/l. Preporučuje se toniranje ulja, jer je tonirano ulje otpornije na vremenske utjecaje nego bezbojno. ODLAGANJE: Ne izlijevati ostatke proizvoda u kanalizaciju, vodene tokove ili tlo. Predati ambalažu i ostatke proizvoda tvrtki ovlaštenoj za odlaganje opasnog otpada. SKLADIŠTENJE:Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na provjetravanom i hladnom mjestu.